ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „САТ ХЕЛТ КЕЪР - ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“ ЕООД ЗА ПАЦИЕНТСКИ ПРОГРАМИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИ, ВЪЗЛОЖЕНИ НА„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЧЕК ПОЙНТ - КАРДИО “ЕООД


I. Общи положения

I.1.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „САТ ХЕЛТ КЕЪР - ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ” ЕООД (наричано по-долу „САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ“) и физическите лица, използващи услугите предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ (наричани по-долу „Ползватели“) самостоятелно или чрез подизпълнителя „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЧЕК ПОЙНТ - КАРДИО “ЕООД.

I.2.  Всяко физическо лице, което желае да заяви използване на услугите, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ лично или в полза на трето лице, следва да се запознае с Общите условия, да ги приеме и да се задължи да ги спазва.

I.3. Общите условия са достъпни на следния електронен адрес: https://care.sathealth.com/bg


II. Определения

II.1.  САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ е юридическо лице, регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност, с, ЕИК 206387825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, местност „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4-6, офис № 2. Дружеството е лечебно заведение без стационар, учредено в съответствие с изискванията на чл. 27 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. 

Данни за разрешения/ лицензии

САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ осъществява дейността въз основа на:

разрешение за осъществяване на лечебна дейност №ДМСГ-432, издадено от Министерството на здравеопазването;

лицензи №Л-3129-138, №Л-3129-139, №Л-3129-140 и №Л-3129-141, издадени от Агенция за качеството на социалните услуги към Министерството на труда и социалната политика, за предоставяне на следните социални услуги: информиране и консултиране, асистентска подкрепа, терапия и рехабилитация и застъпничество и посредничество.

II.2. Услуги – медицински и/ или социални услуги, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ на физически лица, определени по вид в съответния индивидуален договор.

II.3. Ползвател – физическо лице, ползващо услугите, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, като в индивидуалния договор може да са използва като синоним още и “пациент”. 

II.4. Законен представител на Ползвател – физическо лице – родител или настойник на Ползвател, ненавършил 18 години.

II.4а. Заявител – физическо лице, възлагащо услугите, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, в полза на трето лице.

II.5. Индивидуален договор е писмен договор, сключен между САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ и Ползвател, Заявител или Законен представител на Ползвател, с който се уговаря вида на предоставяните Услуги и други условия, уговорени между страните.

II.6. Уебсайтът https://care.sathealth.com/bg е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран електронен адрес https://care.sathealth.com/bg

II.7. ОРЗД е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

II.8. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано по смисъла на ОРЗД.

II.9. Програма „Домашна грижа“ е програма по предоставяне в домашна среда на специфични медико-социални услуги от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ на Ползватели от различни възрастови групи, съобразно техните индивидуални потребности.


III. Сключване на договор

III.1. Всеки Ползвател, Заявител или Законен представител на Ползвател, желаещ да заяви използване лично или в полза на трето лице на една или повече от Услугите, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, следва да се запознае и приеме настоящите Общи условия и да сключи Индивидуален договор със САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ.

III.2. В Индивидуалния договор се определят видът на Услугите, срокът на предоставянето им, възнаграждението, дължащо се на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ за предоставяните Услуги, както и други индивидуални условия.


IV. Права и задължения на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ

IV.1.  САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ има право:

Да получи уговореното възнаграждение по начина и в срока, определени в настоящите Общи условия и в съответния Индивидуален договор.

Да изиска и получава цялата необходима информация и документи във връзка с предоставяните Услуги, включително за здравословното състояние на Ползвателя, когато това е необходимо за предоставянето на Услугите. 

IV.2.  САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ е задължено:

Да предоставя качествено и в срок уговорените Услуги на Ползвателя;

Да запознае Ползвателя с всички правилници, политики, процедури, инструкции, документи, касаещи организацията и начина на работа на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ;

Да спазва хигиена, дезинфекция и да ползва предпазно облекло, маска, ръкавици и др. предпазни материали при посещения на адреса на предоставяне на Услугите, посочен в Индивидуалния договор;

Да информира Заявителя и/или Ползвателя за целите, задачите и средствата на предоставяните Услуги, както и при промяна в резултатите от предоставянето им;

Да съдейства на Ползвателя, при необходимост и по негово желание, за връзка с други медицински и немедицински специалисти;

Да осигури извършването на функционални измервания и проследявания, хемодинамични показатели (систолно и диастолно кръвно налягане, сърдечна честота), телесна температура, оксиметрия и др. на Ползвателя преди, по време и след предоставяне на Услугите (когато е приложимо);

При нужда да предприеме мерки за консултиране на Ползвателя с лекуващия лекар или друг медицински или немедицински специалист;

Да уведомява регулярно Заявителя или лицата, посочени от Ползвателя, за здравословното му състояние и хода на предоставяне на услугите, както и незабавно да информира всички обвързани с лечението (в случай, че се осъществява такова от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ) лица (лекари, специалисти, близки и роднини, други посочени от Ползвателя) при влошаване на здравословното му състояние, освен в случаите, при които Ползвателят изрично е заявил, че не желае определена информация за здравословното му състояние да бъде споделяна с трети лица, включително такива, изрично посочени от него. 


V. Права и задължения на Ползвателите

V.1.  Ползвателят има право:

Да получи и ползва Услугите, предоставяни от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ съгласно настоящите Общи условия и Индивидуалния договор;

Да осъществява наблюдение при предоставяне на Услугите без с това да пречи на самостоятелността и дейността на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ.

V.2.  Ползвателят е задължен:

Да се съобразява с начина на работа и организацията на дейността на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, както и да се запознае с всички предоставени му от последния правилници, политики и други вътрешни документи и да ги приеме писмено когато е необходимо и в случай, че желае да получи Услугите от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ;

Да оказва необходимото съдействие на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ за изпълнението на Услугите и да заплаща дължимото възнаграждение по начина и срока, предвидени в настоящите Общи условия и в Индивидуалния договор;

При сключване на Индивидуален договор да предостави на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ цялата информация и документи, необходими за предоставяне на Услугите, в това число и данни за здравословното си състояние /епикризи, мед. протоколи на ЛКК, решения ТЕЛК/НЕЛК, медицинска информация от личен лекар, резултати от мед. изследвания, назначения и др./, когато това е свързано с извършването на Услугите. 

Когато е приложимо да попълни и подпише „Декларация за информирано съгласие“, приложение и неразделна част от Индивидуалния договор; 

Да осигури сам (и за собствена сметка) когато е приложимо медикаменти, назначени от лекар, медицински и други консумативи, помощни средства, и др. подобни, необходими за предоставяне на Услугите. В случай че същите са назначени от лекар и за тях е представена рецептурна книжка или рецепта, могат да бъдат закупени и от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, като в тези случаи Ползвателят следва да заплати направените разходи след представяне на разходно-оправдателни документи;

Своевременно да информира САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ за настъпили промени и други обстоятелства, свързани с предоставянето на Услугите, в това число промени в здравословното състояние, когато това е необходимо за предоставяне на услугите.  

V.3.  В случай че Индивидуалният договор се сключва от Заявител в полза на трето лице Ползвател, Заявителят е задължен:

Да се съобразява с начина на работа и организацията на дейността на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, както и да се запознае с всички предоставени му от последния правилници, политики и други вътрешни документи и да ги приеме писмено, когато е необходимо и в случай че желае да получи Услугите от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ;

Да оказва необходимото съдействие на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ за изпълнението на Услугите и да заплаща дължимото възнаграждение по начина и срока, предвидени в настоящите Общи условия и в Индивидуалния договор;

При сключване на Индивидуален договор да предостави на САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ цялата информация и документи, необходими за предоставяне на Услугите, в това число да съдейства за подписване на необходимите информирани съгласия и декларации от пациента, в полза на който е сключен договора, както и цялата информация и документи за здравословното състояние на Ползвателя /епикризи, мед. протоколи на ЛКК, решения ТЕЛК/НЕЛК, медицинска информация от личен лекар, резултати от мед. изследвания, назначения и др./, когато това е свързано с изпълнение на Услугите. 

Да осигури сам (и за собствена сметка) когато е приложимо медикаменти, назначени от лекар, медицински и други консумативи, помощни средства, и др. подобни, необходими за предоставяне на Услугите. В случай че същите са назначени от лекар и за тях е представена рецептурна книжка или рецепта, могат да бъдат закупени и от САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ, като в тези случаи Заявителят следва да заплати направените разходи след представяне на разходно-оправдателни документи;

Своевременно да информира САТ ХЕЛТ КЕЪР ДМСГ за настъпили промени и други обстоятелства, свързани с предоставянето на Услугите както и промени в здравословното състояние на Ползвателя, които са от значение за същото. 


VI. Условия и начин на заплащане на Услугите

VI.1.  Ползвателят/ Заявителят заплаща на САТ Хелт Кеър ДМСГ възнаграждение за предоставяните услуги съгласно ценоразписа на САТ Хелт Кеър ДМСГ, публикуван на уебсайта https://care.sathealth.com/bg

VI.2.  Конкретният размер на дължимото възнаграждение и начинът на заплащането му се определя в Индивидуалния договор.

VI.3.  В случай че не е уговорено друго в Индивидуалния договор, Ползвателят/ Заявителят заплаща на САТ Хелт Кеър ДМСГ дължимото възнаграждение всеки месец до 5-то число на месеца, в който следва да бъдат предоставени Услугите.

VI.4.  При забава от страна на Ползвателя/ Заявителя за заплащане на възнаграждението, САТ Хелт Кеър ДМСГ има право по свой избор да преустанови предоставянето на Услуги за срока на забавата или да прекрати едностранно сключения между страните Индивидуален договор.

VI.5.  Заплащането на възнаграждението не гарантира предоставянето на Услугите от страна на САТ Хелт Кеър ДМСГ, когато здравословното състоянието на Ползвателя не го позволява или в случай че последният не е представил надлежно необходимата информация, документация и медикаменти и медицински консумативи за предоставяне на Услугите. В този случай Страните могат да предоговорят отношенията по между си. 

VI.6. Заплащането на възнаграждението не гарантира постигането на конкретни резултати, като Ползвателят разбира, че лечението и правилната диагностика зависят от особеностите на организма на пациента, развитието на неговото заболяване, спазването на дадените от медицинските специалисти указания и придържането към определената терапия. 


VII. Обработване на лични данни

VII.1.  Обработването на лични данни, предоставени от Ползвателя/ Заявителя при използване на Услуги, предоставяни от САТ Хелт Кеър ДМСГ, включително лични и медицински данни от здравното досие, се извършва съобразно изискванията на ОРЗД и предвиденото в Правила за поверителност на САТ Хелт Кеър ДМСГ (https://care.sathealth.com/bg/privacy-policy).

VII.2.  Уебсайтът използва и технологията „бисквитки“. Повече информация за използваните бисквитки е налична в Политика за бисквитките (https://care.sathealth.com/bg/privacy-policy).


VIII. Промени в Общите условия

VIII.1.  САТ Хелт Кеър ДМСГ може периодично да извършва промени в Общите условия, за което Ползвателите и Заявителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на Уебсайта или по друг подходящ начин. САТ Хелт Кеър ДМСГ се задължава да уведоми Ползвателите и Заявителите за настъпилите промени в 7-дневен срок от извършването им чрез публикуване на съобщение на видно и общодостъпно място на Уебсайта, както и чрез индивидуален имейл, като с приемане на настоящите Общи условия Ползвателите и Заявителите декларират, че приемат посочения начин на оповестяване за надлежно извършен. 

VIII.2.  Промените в Общите условия обвързват и лицата, които са сключили Индивидуални договори със САТ Хелт Кеър ДМСГ преди настъпването на промяната.


IX. Прекратяване

IX.1.  Индивидуалният договор се прекратява и настоящите Общи условия губят своето обвързващо действие при:

изтичане на срока, за който е сключен;

взаимно съгласие, изразено в писмена форма;

едностранно от една от Страните в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и/ или в Индивидуалния договор;

смърт на Ползвателя;

при обективна невъзможност на някоя от Страните да изпълнява задълженията си;

други условия, уговорени в Индивидуалния договор.

IX.2.  При прекратяване на Индивидуалния договор в някоя от горните хипотези, САТ Хелт Кеър ДМСГ е задължен да върне на Ползвателя, Заявителя или Законния представител на Ползвателя всички налични оригинали на документи, предоставени от Ползвателя, Заявителя или Законния представител на Ползвателя и подлежащи на връщане както и медикаменти, предоставени от Ползвателя, Заявителя или Законния представител на Ползвателя във връзка с Услугите.

IX.3.  В случаите на сключен Индивидуален договор за предоставяне на социални услуги, същият се прекратява и на основанията, посочени в чл. 41, т. 4 – 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, а именно:

при прекратяване на социалната услуга;

при прекратяване на дейността на САТ Хелт Кеър ДМСГ или при отнемане на лиценза му за предоставяне на социалната услуга;

едностранно от Ползвателя/ Заявителя със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до САТ Хелт Кеър ДМСГ. В случай че договорът е сключен от името на Заявител в полза на Ползвателя на услугите, прекратяването на Индивидуалния договор става само след изричното съгласие на Ползвателя;

при постигане на заложените в индивидуалния план за подкрепа на Ползвателя резултати;

при общо съгласие между САТ Хелт Кеър ДМСГ и Ползвателя за невъзможност за постигане на резултатите, заложени в индивидуалния план за подкрепа на Ползвателя (след извършване на актуализирана индивидуална оценка на потребностите);

в случаите по чл. 102, ал. 2 от Закона за социалните услуги.


X. Обезщетения и неустойки

X.1. За неспазването на срока на уговорените предизвестия, виновната страна дължи на другата неустойка в размер на частта на възнаграждението пропорционално на дните за неспазения срок на предизвестието.

X.2. В случай на забавено плащане, на която и да е от дължимите суми, неизправната страна дължи обезщетение в размер на законната лихва за съответния период.

X.3. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от размера на уговорените неустойки.


XI. Юрисдикция

XI.1. Настоящите Общи условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Условия няма да води до недействителност на Условията в тяхната цялост. 

XI.2. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия и/или предоставяните от , САТ Хелт Кеър ДМСГ Услуги или са свързани с тях, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договорите, или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ако същите са възникнали между, САТ Хелт Кеър ДМСГ и Ползватели/ Заявители, използващи Услугите, ще бъдат разрешени чрез добронамерени преговори и медиация. Ако не бъде постигнато споразумение в срок от 30 дни от получаване на уведомлението за възникване на спор, всяка страна има право да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд. 

XI.3. В случай, че споровете, посочени в т. 11.2. по-горе възникнат между САТ Хелт Кеър ДМСГ и Ползватели/ Заявители, притежаващи  качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, същите ще се разрешават от компетентния български съд.

XI.4. По инициатива на САТ Хелт Кеър ДМСГ или Ползвател/ Заявител, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. „Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG 

XI.5. Контролни органи, следящи за спазването на настоящите Общи условия са:

Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg 

Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp.bg, Уебсайт: www.kzp.bg