УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Информация за обработката на лични данни на лицата, включени в Програма за Съдействие на Пациенти (ПСП) 

Обработваме личните Ви данни в качеството Ви на наш пациент, включен в Програма за Съдействие на Пациенти (ПСП), лекувани с медикаменти с ограничено предписание (напр. чл.78, т.2 от ЗЗО).

Обработването се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни.

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от Групата SAT Health (администраторите, посочени по-долу), и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни може да бъде законово, договорно, изрично предоставено ни от Вас съгласие или наш легитимен интерес:

o Законово основание за обработване могат да бъдат изискванията на Закона за здравето и други приложими законови и подзаконови актове и приложимите към дейността ни стандарти и добри практики;

o Договорно основание са:

Сключен договор между нас и друго юридическо лице – Възложител на конкретна Програма за съдействие на пациенти (ПСП), когато ние действаме в качеството на администратор на лични данни;

Сключен договор между нас и друго юридическо лице – Възложител на конкретна Програма за съдействие на пациенти (ПСП), когато ние действаме в качеството на обработващ личните данни;

o Съгласие за обработване на данните Ви за целите на участие в ПСП, за маркетинг или други допълнителни цели, ако сте предостави такова;

o За да бъдат защитени жизненоважни интереси на Вас или Ваше дете-пациент в ПСП като субекти на данни;

o В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде нашия легитимен интерес, например за анализ, развитие и подобряване на услуги, усъвършенстване на системи и платформи, осигуряване качеството на услугите, защита на имуществото и сигурността на служителите и други.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Личните Ви данни се обработват за целите на участие в ПСП и предоставяне на услугите, които сте заявили и/или ползвате в изпълнение на нашите законови или договорни задължения за конкретни цели, определени в нормативните актове и/или в договор, и/или в други документи, вкл. но не само, за да:

o Ви идентифицираме като пациент в ПСП и да Ви предоставим информацията, която търсите;

o предоставим за Вас или Ваше дете-пациент в ПСП съдействие и подпомагане при участието Ви/му в административни процедури пред експертни лекарски комисии, НЗОК и други органи, компетентни за извършване на преглед и разглеждане на медицински документи, свързани със заболяването Ви/му;

o предоставим за Вас или Ваше дете-пациент в ПСП заявените от Вас допълнителни услуги по медицинско наблюдение и специфични грижи по домовете, включително еднократни манипулации или поредица от такива, дългосрочно обгрижване, обучение за прием на медикаменти или спазване на определен режим на лечение и/или начин на живот и консултации от медицински и немедицински лица, компетентни за извършване на медицинските и немедицински услуги; 

o Можете да упражнявате правата си на пациент;

o Изпълняваме нашите нормативни и договорни изисквания (например данъчни, осигурителни, статистически, отчетни и др. задължения);

o Поддържаме Вашето (и/или на Вашето дете) здравно досие;

o Ви обслужваме на място в медицински център Healan, в офис, онлайн, по телефона или на посочен от Вас адрес;

o Проучим удовлетвореността Ви от предоставяните от нас услуги;

o Поддържаме нашите сайтове, онлайн платформи и тяхната сигурност.


При наличие на съгласие от Ваша страна, обработваме личните Ви данни (и/или данните на Вашето дете):

o за изготвяне на анализи и/или обобщения на данните или на съответна част от тях;

o за организиране и управление на търговски и научни дейности, извършвани от нас или с наше участие, като например участия в маркетингови проучвания, в клинични изпитвания или други информационни програми, проекти и/или събития, свързани с Вашето/на Вашето дете заболяване; 

o за рекламиране и оценка на продуктите и услугите, предоставяни и/ или представяни от нас (например разпращане на маркетингови бюлетини или провеждане на маркетингови проучвания); 

o за получаване на информационни бюлетини, съдържащи информация, която по наша преценка може да Ви бъде полезна с оглед здравословното Ви състояние/състоянието на Вашето дете.

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например когато подлежите на видеонаблюдение при посещение на място в медицинските центрове Haelan. Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение в общи части - коридори и на рецепция (повече информация можете да откриете в Политиката за защита на личните данни, публикувана на www.haelan.bg ). 


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Обработваме само лични данни, свързани с упражняването на Вашите права в качеството Ви на пациент-участник в ПСП. По-конкретно събираме и обработваме лични данни като: име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, данни за контакт - постоянен адрес и/ или адрес за кореспонденция, телефон, имейл; данни за здравословно състояние (заболяване, диагноза, данни от медицинска епикриза и/или друга медицинска документация, лабораторни и други медицински изследвания, предписано лечение), генетични данни (доколкото е възможно такива да се съдържат в резултати от генетични изследвания, необходими за ПСП); данни за роднинска връзка с други лица (когато пациентът в ПСП е дете); данни на деца-пациенти; данни от видеонаблюдение (в случай, че посещавате медицински център Haelan). 


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни по време на отношенията, които имаме с Вас, като:

o съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след като преустановите отношения с нас (излизане от ПСП, приключване на ПСП или оттегляне на съгласие) или за срок, определен от възложителя на програмата, когато ние действаме в качеството на обработващ лични данни;

o съхраняваме аудио-записи от телефонни разговори с Вас – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес; 

o съхраняваме Ваши лични данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (договори, фактури, кредитни и дебитни известия) за срок от 10 (десет) години, считано от началото на годината на отчетния период, следваща отчетния период, за който се отнасят;

o Съхраняваме данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние съхраняваме документи и данни, за които не е предвиден специален срок за съхранение за срок от пет години от преустановяване на използването им.

Ние няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Цялата лична информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме, се съхранява на защитени с подходящи технически средства сървъри в специализиран cloud-базиран „център за данни“ на международен утвърден доставчик. Управляващата специализирания „център за данни“ организация притежава сертификати за сигурност.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да споделим Вашите данни:

o с държавни и регулаторни органи в република България (като например: КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;

o с Възложителя на конкретната пациентска програма, в която участвате – когато съществува договорно задължение да споделим Вашите данни с тях;

o със самостоятелни медико-диагностични лаборатории, когато се извършват при тях Ваши лабораторни изследвания като пациент в ПСП;

o с компании, осигуряващи нашата техническа и оперативна поддръжка на дейността и предоставянето на услугите (например поддръжка на платформи, център за данни и други), извършващи консултантска или други дейности (напр. одит), при които е възможно, по изключение да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с тях, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита;

o когато е необходимо да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите (при спешни медицински случаи).


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали обработваме Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас, и право да получите копие от обработваните лични данни;

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни;

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили.

За да упражните някое от изброените по-горе права или да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, е необходимо да посетите нашия офис или да заявите това на електронна поща office@sathealth.com , с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

За да получите информация и да упражните правата си, е необходимо първо да се идентифицирате като наш пациент, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.

В случай, че сте пациент по ПСП, за която ние действаме като обработващ лични данни, Вашето искане ще бъде препратено за изпълнение към съответната компания-Възложител, администратор на Вашите лични данни.


Настоящата информация и Политиката за защита на личните данни може да се актуализират периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на групата SAT Health. Актуалните им версии се оповестяват на Интернет сайта www.sathealth.com .


Дата на последна актуализация: 06/2024

Информация за обработката на лични данни на лицата, получили достъп до корпоративни системи и платформи, управлявани от SAT Health 

Обработваме личните Ви данни в качеството Ви на лице, на което е предоставен достъп до корпоративни системи и платформи, които ние управляваме (например Bluebook и други).

Обработването се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни.

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от Групата SAT Health (администраторите, посочени по-долу), и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни е договорно или наш легитимен интерес:

o Договорно основание е:

Сключен договор между нас и друго юридическо лице-наш контрагент, в изпълнението на който договор, по искане на контрагента ние Ви предоставяме достъп до корпоративни системи и платформи, които ние управляваме;

Заявена активно от Вас регистрация в системите и платформите, които ние управляваме. 

o В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде нашия легитимен интерес, например за анализ, развитие и подобряване на услуги, усъвършенстване на системи и платформи, осигуряване качеството на услугите и други.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Личните Ви данни се обработват за целите на предоставяне и управление на достъпа, който Ви е активиран до управляваните от нас корпоративни системи и платформи, в изпълнение на нашите договорни задължения за конкретни цели, определени в договор и/или в други документи, вкл. но не само, за да:

o Ви идентифицираме като потребител на съответната система/платформа и да управляваме Вашия потребителски профил;

o Можете да упражнявате правата си на лице с активен профил в управляваните от нас системи и платформи;

o Изпълняваме нашите договорни задължения;

o Поддържаме нашите системи/платформи и тяхната сигурност.


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Обработваме само лични данни, свързани с предоставянето и управлението на достъпа Ви до управлявани от нас корпоративни системи и платформи. По-конкретно събираме и обработваме лични данни като: име и фамилия, корпоративен имейл и наименование на юридическото лице, към което работите (нашия контрагент).


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни по време на отношенията, които имаме с юридическите лица- наши контрагенти, по възлагането на които сме Ви предоставили достъпа, като съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след като прекратим отношенията с нашия контрагент или за срок от 5 (пет) години след като прекъснем Вашия достъп до управляваните от нас корпоративни системи и платформи.

Ние няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да споделим Вашите данни:

o с държавни и регулаторни органи в република България (като например: КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;

o с юридическото лице-наш контрагент, по възлагането на който сме Ви предоставили достъпа;

o с компании, осигуряващи нашата техническа и оперативна поддръжка на дейността и предоставянето на услугите (например поддръжка на платформи, център за данни и други), извършващи консултантска или други дейности (напр. одит), при които е възможно, по изключение да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с тях, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита;


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали обработваме Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас, и право да получите копие от обработваните лични данни;

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни;

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили.

За да упражните някое от изброените по-горе права или да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, е необходимо да посетите нашия офис или да заявите това на електронна поща office@sathealth.com , с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

За да получите информация и да упражните правата си, е необходимо първо да се идентифицирате като лице с достъп до управлявани от нас системи и платформи, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.


Настоящата информация и Политиката за защита на личните данни може да се актуализират периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на групата SAT Health. Актуалните им версии се оповестяват на Интернет сайта www.sathealth.com .


Дата на последна актуализация: 06\2024

Информация и достъп до лични данни на лица - представители на пациенти (родители, настойници, попечители, пълномощници, заявители на социални или медицински услуги) и лица за контакт, доброволно посочени от пациент на SAT Health (накратко „Представители“)

С този документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от Групата SAT Health (администраторите, посочени по-долу) и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

SAT Health обработва Вашите лични данни на основание:

o Закона за здравето, Закон за социалните услуги, Закона за лечебните заведения, други приложими законови и подзаконови актове;

o Сключен договор между нас и друго юридическо лице – Възложител на конкретна Програма за съдействие на пациенти (ПСП), когато ние действаме в качеството на администратор на лични данни;

o Сключен договор между нас и друго юридическо лице – Възложител на конкретна Програма за съдействие на пациенти (ПСП), когато ние действаме в качеството на обработващ личните данни;

o Съгласие от Вас за обработване на данните Ви във връзка участие в ПСП на друго физическо лице – за контакт с Вас във връзка с програмата, за маркетинг или други допълнителни цели, ако сте предостави такова;

o Сключен договор или заявена от Вас медицинска и/или социална услуга, и/или интегрирана медико-социална грижа, и/или изследване, и/или консултация на място, и/или онлайн консултация, и/или домашно посещение за Ваше дете или роднина (в качеството Ви на родител, настойник, попечител, пълномощник или заявител на социална или медицинска услуга);

o Сключен договор или заявена от Ваш роднина медицинска и/или социална услуга, и/или изследване, и/или консултация на място, и/или онлайн консултация, и/или домашно посещение, за която сте посочен като лице за контакт;

o За да бъдат защитени жизненоважни интереси на Ваше дете, подопечно лице или роднина като субекти на данни;

o Съгласие за обработване на данните Ви за маркетингови или други допълнителни цели, ако сте предоставили такова;

o В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде Нашия легитимен интерес, например за анализ, развитие и подобряване на услуги, усъвършенстване на системи и платформи, осигуряване качеството на услугите, защита на имуществото и сигурността на служителите и други.


ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите лични данни в изпълнение на законовите си задължения за конкретни цели, определени в нормативните актове и/или в договор, в качеството Ви на:

o родител, пълномощник, настойник, заявител на социална или медицинска услуга или попечител на лице, ползващо услуги на SAT Health;

o лице за контакт, доброволно посочено от наш пациент в ПСП.

Обработваме личните Ви данни, за да:

o Ви идентифицираме, като лице от кръга на посочените по-горе (накратко „Представители“);

o осъществим контакт и комуникация с Вас във връзка с изпълнението на услугите, свързани с ПСП, включително, но не само за целите на получаване и предаване на документи, отправяне на напомняния за предстоящи преглед на пациента, участващ в ПСП и други;

o можете да упражнявате правата си лице от кръга на посочените по-горе;

o изпълняваме Нашите нормативни и договорни изисквания (например данъчни, осигурителни, статистически, отчетни и др. задължения);

o обработим и събираме дължими плащания за предоставените услуги;

o поддържаме нашите сайтове, онлайн платформи и тяхната сигурност.


При наличие на съгласие от Ваша страна, обработваме личните Ви данни:

o За участие в маркетингови, статистически и/или други активности, проучвания, обобщаващи анализи и други информационни програми, проекти и/или събития с цел подобряване на качеството на нашите услуги;

o За изготвяне на анализи и/или обобщения на данните или на съответна част от тях, , свързани с лечението на пациента в ПСП, с цел, но не само, осигуряване на по-добро качество на услугите, за развитие на нови услуги и други;

o За да Ви предоставим информация за услуги на преференциални цени и/или нови услуги и активности, кампании и събития, разпращане на маркетингови и рекламни бюлетини и/или други информационни бюлетини, съдържащи информация, която по наша преценка може да бъде полезна с оглед здравословното състояние на субекта, за който сте Представител. 

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например когато подлежите на видеонаблюдение при посещение на място в медицинските центрове Haelan. Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение в коридори и на рецепция (повече информация можете да откриете в Политиката за защита на личните данни, публикувана на Нашия Уебсайт).


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

В случай, че сте попадате в категорията на лицата „Представители“ , ние:

o обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след като се преустановят Нашите отношения с физическото лице, участващо в ПСП или ползващо социална или медицинска услуга (последно предоставена услуга, активност), и нямате активност в профила Ви в Наши платформи за повече от 3 (три) години (ако сте регистриран потребител в платформа);

o обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за срок от 5 (пет) години след оттегляне на съгласието Ви за маркетингови или други допълнителни цели, ако сте предоставили такова първоначално;

o съхраняваме аудио-записи от телефонни разговори с Вас – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес; 

o съхраняваме Ваши лични данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (договори, фактури, кредитни и дебитни известия) за срок от 10 (десет) години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащането на съответно задължение;

o Съхраняваме данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние съхраняваме документи и данни, за които не е предвиден специален срок за съхранение за срок от пет години от преустановяване на използването им.

Ние не унищожаваме лични данни и документи, ако те са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции или когато има необходимост за представяне на документите пред държавен орган.

Цялата лична информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме, се съхранява на защитени с подходящи технически средства сървъри в специализиран cloud-базиран „център за данни“ на международен утвърден доставчик. Управляващата специализирания „център за данни“ организация притежава сертификати за сигурност.

Ние не съхраняваме никаква информация за кредитни или дебитни карти. Тази информация се поддържа и плащанията се обработват от доставчик на платежни услуги – трета страна в съответствие със стандартите за сигурност на индустрията за платежни карти и разплащания.


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Само лични данни, свързани с упражняването на Вашите права в качеството Ви на лице, попадащо в категорията „Представители“, като спазваме изискванията на европейското и национално законодателство, като например: имена, данни за контакт – телефон и ел. адрес; данни за роднинска връзка с други физически лица-Наши пациенти в ПСП или ползватели на медицинска или социална услуга; финансова информация – банкова сметка; данни от видеонаблюдение (в случай, че посещавате медицински център Haelan) .


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние не предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен когато:

o съществува законово задължение да предоставим данни на орган на властта (например Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Агенция за качеството на социалните услуги и други);

o е необходимо във връзка с нашата техническа и оперативна поддръжка на дейността и предоставянето на услугите (например лаборатории, поддръжка на платформи, център за данни, партньори за телемедицински услуги, услуги по специализиран транспорт, разплащателни услуги и други), консултантска дейност или услуги (напр. одит), при които е възможно, по изключение, доставчици на услуги да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с доставчиците на услуги, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита;

o е необходимо да бъдат защитени жизненоважни интереси на пациентите (при спешни медицински случаи).


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали SAT Health обработва Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от SAT Health и право да получите информация за Вашите лични данни, които са в процес на обработване;

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от SAT Health, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за SAT Health не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за SAT Health не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни, когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни (www.cpdp.bg);

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (напр. ако сте посочен като лице за контакт).

За да получите информация и да упражните някое от посочените права, е необходимо първо да се идентифицирате, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.

В случай, ще сте подали искане за упражняване на права, ние ще Ви предоставим информация за действията, които сме предприели по Вашето искане, без забавяне, но най-късно в срок от един месец, от получаване на искането Ви. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, предвид сложността и броя на постъпилите искания. В този случай, ще Ви информираме за удължаването и причините за него в срок от един месец, от получаване на искането Ви.

За да упражните някое от изброените по-горе права, е необходимо да посетите нашия офис или да заявите това по електронна поща office@sathealth.com с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

Ако желаете да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по-горе контакти.


Настоящата информация може да се актуализира периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на SAT Health. Актуалната й версия се оповестява на Интернет сайта www.sathealth.com    .


Дата на последна актуализация: 06\2024


Информация за обработката на лични данни на лицата, представители на юридическите лица, с които SAT Health встъпва в делови взаимоотношения 

Обработваме личните Ви данни в качеството Ви на представител, собственик, краен действителен собственик или лице за контакт на юридическо лице, с което влизаме в делови взаимоотношения. Обработването се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни. 

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от администраторите, посочени по-долу, и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 


ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни е сключеният договор с юридическото лице, както и приложимото  законодателство (вкл. Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и др. приложими нормативни актове).

Личните Ви данни се обработват само за целите на Вашата идентификация, за целите посочени в договора, включително за неговото изготвяне, сключване и изпълнение, за извършване на плащания въз основа на договора.


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Обработваме само онези Ваши лични данни, които са необходими, за да Ви идентифицираме като представляващ, собственик, краен действителен собственик, или лице за контакт на юридическите лица, с които сключваме договори и всякакви други форми на споразумения. По – конкретно събираме и обработваме лични данни като: име, презиме, фамилия, контактни данни като напр. електронна поща, телефон и адрес. Не обработваме специална категория лични данни.


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни по време на действието на деловото взаимоотношение с юридическото лице, което представлявате или сте посочен като лице за контакт. Ние съхраняваме:

o сключените договори за услуга и свързаните с тях документи, на хартиен и/или електронен носител, за целия срок на действието им и 5 години след прекратяването им;

o Ваши лични данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (договори, фактури, кредитни и дебитни известия) за срок от 10 (десет) години, считано от началото на годината на отчетния период, следваща отчетния период, за който се отнасят;

o аудио-записи от телефонни разговори с Вас – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес.

Ние няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да предоставим Вашите данни на:

o държавни и регулаторни органи в република България (като например: НАП, НОИ, КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;

o търговски банки (за целите на изплащане на дължими суми съгласно сключения договор);

o компании, осигуряващи нашата техническа и оперативна поддръжка (например поддръжка на платформи и интернет страници, център за данни и други), извършващи консултантска или други дейности (напр. одит), при които е възможно, по изключение да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с тях, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита.


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали обработваме Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас, и право да получите копие от обработваните лични данни;

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни ;

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (напр. ако са ни предоставени от компания, ако сме ги достъпили чрез публични източници на информация като търговски регистри и др. подобни).

За да упражните някое от изброените по-горе права или да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, е необходимо да посетите централния Ни офис или да заявите това на електронна поща office@sathealth.com , с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

За да получите информация и да упражните правата си, е необходимо първо да се идентифицирате, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.  


Настоящата информация и Политиката за защита на личните данни може да се актуализират периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на SAT Health. Актуалните им версии се оповестяват на Интернет сайта www.sathealth.com .


Дата на последна актуализация: 06\2024

Информация за обработката на лични данни на лицата, кандидатстващи за работа в SAT Health  


Кандидатстването за работа в SAT Health и участието Ви в процедура по подбор са свързани с обработване на Ваши лични данни. Обработването се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни. 

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от администраторите, посочени по-долу, и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.

Като кандидатствате за работа в Haelan, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате тази информация и желаете посочените по-долу администратори на лични данни да събират и обработват Ваши лични данни за оценка на Вашата кандидатура с цел сключване на трудов договор. Предоставяте личните си данни доброволно и доколкото Вие сте преценили, че е необходимо.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com


ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни може да бъде законово, договорно (вкл. преддоговорно - стъпки за сключване на договор), изрично предоставено ни от Вас съгласие или Наш легитимен интерес: 

o Законово основание за обработване могат да бъдат изискванията на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за данъка върху доходите на физическите лица и др. нормативни актове;

o Договорно (преддоговорно) основание е, когато обработването е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

o Вашето съгласие е основание за обработване на данните Ви, когато изрично сте изразили такова (например в процедурата по кандидатстване за работа при нас);

o В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде Нашия легитимен интерес.

 Личните Ви данни се обработват само за целите на подбора и сключването на договор с Вас и не се обработват по-нататък, по-начин несъвместим с тези цели:

o извършване на подбор, вкл. установяване наличието на изискванията за заемане на позицията;

o събиране на необходимите данни и документи за назначаване на трудов договор;

o сключване и изпълнение на трудов договор.

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например когато подлежите на видеонаблюдение при посещение на място в медицински центрове Haelan. Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение в общи части -коридори и рецепция (повече информация можете да откриете в Политиката за защита на личните данни, публикувана на www.haelan.bg ).


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Ние обработваме само лични данни на кандидатите за работа, които са относими към процеса по подбор и към изискванията за заемане на длъжността. Такива са например: контактните Ви данни, необходими за комуникацията с Вас; данните за Вашето образование и квалификация, професионален опит и умения; данните, необходими за целите на сключването на договора с Вас, като име, адрес и др. подобни. 

По – конкретно събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

o имена: име, презиме, фамилия;

o ЕГН (или ЛНЧ); възраст; пол;

o националност;

o снимка;

o контактни данни като: електронна поща, телефон и адрес;

o данни и документи за вашата образователна степен и придобита квалификация  (вкл. данни за училищно, професионално, висше образование, номер и дата на диплома, специалност, притежавани от Вас сертификати и др. подобни);

o данни за трудов и осигурителен стаж (вкл. за придобит професионален опит в дадена сфера и/или на дадена позиция);

o данни, които се съдържат в препоръки на Ваши предходни работодатели; 

o данни от профила Ви в социалната мрежа LinkedIn; 

o данни от видеоконферентна връзка, проведена в процеса по подбор (ако такава е проведена с Вас);

o бисквитки и други данни за Вашата активност в Нашия уебсайт (ако сте кандидатствали за позиция през интернет страницата ни);

o данни от видео наблюдение в общите части на медицинските Ни центрове, когато интервюто с Вас е проведено присъствено в Наши медицински центрове. 

o данни за притежавано от Вас свидетелство за управление на моторни превозни средства (когато за съответната позиция се изисква такова свидетелство); 

o данни за здравословното Ви състояние, относими към назначаването Ви на работа, като медицинско свидетелство за започване на работа, или удостоверения от медицински органи, в случай че имате намалена работоспособност. 

o данни за съдимост, когато с нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало.

Важно е да знаете, че в процеса по подбор Ние не изискваме да ни предоставяте данни за своя расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработваме генетични данни и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни в процеса по подбор и ако сключим договор с Вас, данните Ви ще продължат да се обработват от нас, но вече в качеството Ви на наш служител, на основание сключения договор и приложимото за съответните трудови и граждански правоотношения законодателство, вкл. при спазване на предвидените в него срокове.

Ако не сключим договор с Вас, данните Ви се съхраняват за целите на участие в нова процедура по подбор до 6 месеца след приключване на  процеса по подбор (назначаване на избрания кандидат на позицията или прекратяване на процедурата без избор).

Ако сте ни предоставили оригинали или копия на документи, ние ще Ви върнем или ще унищожим тези документи, в случай че не сте одобрен за назначаване, след края на процедурата по подбор.

Съхраняваме данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние  няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, само ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да предоставим Вашите данни на:

o държавни и регулаторни органи в република България (като например: НАП, НОИ, КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;

o оператори, предоставящи пощенски и куриерски услуги, само по Ваше искане, в случай, че желаете да Ви изпратим документи или друга кореспонденция; В този случай, ще споделим с тях Вашите адресни данни и данни за идентификацията Ви като получател, в рамките на необходимото за целите на изпращане и доставяне на пратката.

o специализирани компании за подбор на кадри и наемане на персонал, когато работим с такива, по Наше възлагане и въз основа на писмено споразумение, с което те се задължават да спазват законодателството в сферата на личните данни и да осигурят адекватно ниво на защита на данните.  

 

КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали обработваме Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас, и право да получите копие от обработваните лични данни;

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни ;

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (напр. ако са ни предоставени от фирма за подбор на персонал и други).


За да упражните някое от изброените по-горе права, е необходимо да посетите Нашия офис или да заявите това на електронна поща office@sathealth.com с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).  

За да получите информация и да упражните правата си, е необходимо първо да се идентифицирате, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.


Настоящата информация и Политиката за защита на личните данни може да се актуализират периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на SAT Health. Актуалните им версии се оповестяват на Интернет сайта www.sathealth.com.


Дата на последна актуализация: 06\2024


Информация за обработката на лични данни на служителите в SAT Health и Haelan

Обработването на личните Ви данни като служители на SAT Health и Haelan се осъществява при спазване на приложимото национално и европейско законодателство в сферата на личните данни. 

С настоящото Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от администраторите, посочени по-долу, и за правата Ви, свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ

Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 


ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Основанието за обработването на личните Ви данни може да бъде законово, договорно, изрично предоставено ни от Вас съгласие или наш легитимен интерес: 

o Законово основание за обработване могат да бъдат изискванията на Кодекса на труда (КТ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Данъчно-осигурителен процесуалния кодекс (ДОПК), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и др. приложими нормативни актове;

o Договорно основание е сключеният с Вас договор (трудов, договор за управление);

o Съгласие за обработване на данните Ви и данните на Ваши роднини и деца за допълнителни цели (като например за допълнителни социални придобивки и др.);

o В някои случаи и при спазване на приложимото законодателство, основанието може да бъде нашия легитимен интерес.

Личните Ви данни се обработват за целите на трудовото правоотношение с Вас и не се обработват по-нататък, по-начин несъвместим с тези цели. Те включват:

o изготвяне, сключване и изпълнение на договора;

o изплащане на възнаграждение и изготвяне и съхранение на документите, удостоверяващи неговото изплащане, както и за целите на възстановяване на направени от Вас представителни разходи;  

o изготвяне и съхранение на Вашето трудово досие;

o упражняване на Вашите осигурителни и трудови права; 

o изготвяне на служебни бележки за доходи за целите на данъчното облагане (или по Ваше искане за други цели, като напр. пред социални или кредитни институции);

o обучения и тестове за установяване на нивото Ви на компетентност; 

o цялостна оценка на представянето Ви като наш служител; 

o проучване на удовлетвореността Ви като наш служител, вкл. при изходящи интервюта; 

o предоставянето на допълнителни здравни и социални придобивки (когато е приложимо, вкл. допълнително здравно застраховане и пенсионно осигуряване, застраховка живот, медицинска отговорност, ваучери за храна, карти за спорт и др. подобни); 

o изпълнението на задълженията ни като Ваш работодател по силата на КТ, КСО, ЗЗБУТ и др. нормативни актове.

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например, когато подлежите на видеонаблюдение в медицинските ни центрове или снимки и видеозаписи с Вашето изображение се ползват за целите на корпоративни маркетинг и рекламни събития, обществени прояви, публикации, презентации и други материали, които се показват или предоставят на обществеността, включително при отразяване на събития или новини в корпоративни профили, създадени в различни социални мрежи. 

Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение само в общи части – коридори и рецепция (повече информация можете да откриете в Pro08 – Процедура за обработка и защита на данните от видеонаблюдение в медицински центрове Haelan).


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на сключването и изпълнението на трудов договор с Вас, в качеството ни на работодател и на основание на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство. По-конкретно събираме и обработваме следните Ваши лични данни:

o данни от документ за самоличност като име, презиме, фамилия; ЕГН (или ЛНЧ); възраст; пол; националност; снимка;

o контактни данни като: лична електронна поща, телефон и адрес;

o данни и документи за вашата образователна степен и придобита квалификация (вкл. данни за училищно, професионално, висше образование, номер и дата на диплома, специалност, 

o данни от притежавани от Вас сертификати;

o данни за трудов и осигурителен стаж (вкл. за придобит професионален опит в дадена сфера и/или на дадена позиция);

o данни, които се съдържат в препоръки на Ваши предходни работодатели; 

o данни от профила Ви в социалната мрежа Linkedin; 

o снимки и видеозаписи с Вашето изображение за целите на корпоративни маркетинг и рекламни събития, обществени прояви, публикации, презентации и други материали, които се показват или предоставят на обществеността;

o данни от видео наблюдение в общите части на медицинските ни центрове;

o данни от служебния Ви имейл и др. данни за Ваша активност посредством служебни устройства, за целите на информационната сигурност и предотвратяването на злоупотреби;  

o данни за притежавано от Вас свидетелство за управление на моторни превозни средства (когато за съответната позиция се изисква такова свидетелство); 

o данни за здравословното Ви състояние, относими към назначаването Ви на работа (като медицинско свидетелство за започване на работа или удостоверения от медицински органи, в случай че имате намалена работоспособност); както и данни във връзка с упражняването на правата Ви по Кодекса на труда, като права при временна или трайна неработоспособност, провеждане на профилактични медицински прегледи и др. подобни, свързани с изпълнението на задълженията ни като работодател, вкл. за създаване на здравословни и безопасни условия на труд;

o данни за съдимост, когато с нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало; 

o данни за банкова сметка (за изплащане на възнаграждение по договор);

o данни за Ваши роднини (съпруг/а, деца), само доколкото те са свързани с правото Ви на отпуск и упражняване на други Ваши трудови и осигурителни права, както и в случаите, когато Ви предоставяме допълнителни социални придобивки (напр. допълнително здравно осигуряване или карти за спорт на членове на семейството Ви); 

o данни за Вас и Ваши роднини за целите на мерките за предотвратяване на конфликти на интереси (като заемани длъжности в търговски дружества, притежаване на дялове и акции от такива и др. подобни), в случаите, когато е необходимо да се декларира тази информация.  

Важно е да знаете, че като наши служители ние не изискваме да ни предоставяте данни за своя расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и не обработваме генетични данни и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Обработваме Вашите данни по време на трудовото правоотношение, като съхраняваме:

o данните за Вашия трудов договор, трудов и осигурителен стаж и документи за изплатени възнаграждения, за срок не по-кратък от 50 години след неговото прекратяване на основание приложимото законодателство (КТ, ДОПК и др.);

o всички документи от трудовото досие, които се отнасят до финансовите отчети и заповеди за командировки, за срок не по-кратък от 10 години на основание приложимото законодателство (Закон за счетоводството и др.);

o останалите Ваши данни за срок не по-дълъг от 5 години считано от прекратяване на отношенията Ни с Вас като наш служител;

o данните на членове на Вашето семейство във връзка с предоставяните допълнителни социални услуги за спорт – до оттеглянето на съгласието за обработката на данните за тези цели и за прекратяване ползването на услугата;

o данните на членове на Вашето семейство във връзка с предоставяните допълнителни социални услуги за здравно осигуряване – за срок от 1 година;

o Ваши лични данни, свързани със и/или съдържащи се в документи за данъчно-осигурителен контрол (договори, фактури, кредитни и дебитни известия) за срок от 10 (десет) години, считано от началото на годината на отчетния период, следваща отчетния период, за който се отнасят;

o аудио-записи от телефонни разговори, проведени от Вас през корпоративната телефонна централа – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес.

o данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние няма да унищожим Вашите данни след изтичане на срока за тяхното съхранение, само ако компетентен държавен орган е поискал това или данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА:

Ние спазваме поверителността на Вашите данни и по правило не ги предоставяме на трети лица. Като изключение от това правило и при спазване на приложимите законови изисквания, можем да предоставим Вашите данни на:

o държавни и регулаторни органи в република България (като например: НАП, НОИ, КЗЛД, МВР, прокуратура, съд и др.) по тяхно изрично искане;

o юридически лица, органи на изпълнителната и местната власт и консултантски организации, за целите на доказване на корпоративен капацитет при кандидатстване за поръчки, проекти за финансиране или конкурси, включително и обществени;

o специализирани компании, с които работим въз основа на писмено споразумение, с което те се задължават да спазват законодателството в сферата на личните данни и да осигурят адекватно ниво на защита на данните, като например:

специализирани компании за подбор на кадри;

търговски банки (за целите на изплащане на възнаграждението Ви) и финансови компании (например Payhawk и други);

застрахователни компании, когато Ви предоставяме допълнително здравно застраховане и застраховка медицинска отговорност;

доставчици на услуги за спортни активности и релакс занимания;

туристически агенции, хотели и други организации, организиращи настанявания, пътувания и дейности във връзка с командировки, фирмени събития и тийм билдинги;

компании, осигуряващи нашата техническа и оперативна поддръжка (например поддръжка на платформи, център за данни и други), извършващи консултантска или други дейности (напр. одит), доставчици на счетоводни, юридически услуги, услуги за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, медицински и специализирани застраховки и други, при които е възможно, по изключение да имат достъп до Вашите данни. 


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация дали обработваме Ваши лични данни;

o на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас и право да получите копие от обработваните лични данни;

o да знаете какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме;

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от нас, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни или при настъпила промяна, да бъдат актуализирани;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за нас не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o на ограничаване обработването на личните Ви данни за определен период от време (например за времето, необходимо за установяване точността на данните Ви, или за целите на установяване или упражняване на правни претенции от Ваша страна);

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg), когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни;

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили.

За да упражните някое от изброените по-горе права, е необходимо да заявите това на Мениджър Човешки ресурси по ел. поща, с копие до изпълнителния директор/управителя на компанията от групата SAT Health или Haelan, в която работите.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.

Настоящата информация може да се актуализира периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на SAT Health и Haelan. Актуалните им версии се оповестяват на вътрешно-споделена директория.


Дата на последна актуализация: 06\2024

Информация и достъп до лични данни на лицата, работещи за SAT Health по извънтрудови правоотношения, в качеството им на субекти на лични данни  


С този документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни от Групата SAT Health (администраторите, посочени по-долу) и за правата Ви свързани с тях, както и Ви предоставяме информацията по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните.


Администратор САТ Хелт АД, ЕИК 204705650

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359 898 700 007

E-mail: office@sathealth.com  

Интернет страница: www.sathealth.com 


Администратор "Хейлан" АД, ЕИК: 207648560

Седалище и адрес на управление: София, 1766, бул. Околовръстен път № 251 Е, ет. 12

Tел.: +359898700007

E-mail: care@haelan.bg 

Интернет страница: www.haelan.bgАдминистратор „Хейлан Кеър - Медицински център“ЕООД, ЕИК: 207312638

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път № 251 Е, ет.партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care1@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 2 – Медико-дентален център“ЕООД, ЕИК: 201760855

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бизнес парк София“ № 1, сграда № 2, ет. 1

Tел.: +359892202040

E-mail: haelan.care2@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 3 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 206470233

Седалище и адрес на управление: гр. София, Михаил Тенев № 6, сграда Д, ет. партер

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care3@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Хейлан Кеър 4 – Медицински център”ЕООД, ЕИК: 207710752

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 267

Tел.: +359893020202

E-mail: haelan.care4@haelan.bg

Интернет страница: www.haelan.bg


Администратор „Пиа Матер”ЕООД, ЕИК: 201409799

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4-6, офис № 2

Tел.: +359884588446

E-mail: office@piamater.org; classes@piamater.org

Интернет страница: www.haelan.bg


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ:

Мария Георгиева Несторова

България, гр. София, Околовръстен път 251Е, ет.12, 1766

Телефон: +359882727270

Ел. поща: dpo@sathealth.com 


ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

SAT Health обработва личните Ви данни, в качеството Ви на лице, работещо по извънтрудови правоотношения с Haelan, във връзка с дейността по сключването и изпълнението на договори за възлагане (граждански договори), на основание:

o Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за здравно осигуряване и приложимото гражданско, търговско и данъчно законодателство, както  и всички други законови и подзаконови нормативни актове, приложими към дейността на SAT Health;

o Подписан между Вас и SAT Health граждански договор.

Обработваме Вашите лични данни само за конкретните цели, определени в нормативните актове, посочени по-горе, и/или в гражданските договори, и/или в други документи, вкл., но не само, за целите на:

o сключване на договора и идентификацията Ви като страна по него;

o окомплектоване и съхраняване на договора и приложените към него документи, удостоверяващи изпълнение на законовите изисквания;

o изплащане на възнагражденията по договора;

o изпълнение на правата и задълженията по договора;

o за вътрешно фирмени проучвания за удовлетвореност, анкети, exit interview, др.

При спазване на нормативните изисквания в някои случаи може да обработваме Ваши лични данни за защита на нашите легитимни интереси, например когато подлежите на видеонаблюдение при посещение на място в медицинските ни центрове Haelan. Във връзка с изискванията за сигурност, които прилагаме в медицинските центрове Haelan, се осъществява видеонаблюдение в коридори и на рецепция (повече информация можете да откриете в Политиката за защита на личните данни, публикувана на Нашия Уебсайт).


КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ:

Обработваме само личните Ви данни, които са свързани с правоотношението по гражданския договор, като спазваме изискванията на европейското и национално законодателство. Не обработваме специални категории лични данни, с изключение на данни за намалена работоспособност, ако ни ги предоставите във връзка с данъчното облагане.


СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние съхраняваме:

o гражданския договор и свързаните с него документи и данни - през целия срок на действие на договора и 5 години след прекратяването му;

o документите, удостоверяващи изплатените Ви възнаграждения, на хартиен и/или електронен носител - 50 години след прекратяване на гражданския договор.

o съхраняваме аудио-записи от телефонни разговори с Вас – 5 (пет) години след изтичане на годината, през която са проведени разговорите , след което автоматично се заличават, освен ако не се изисква да ги запазим за по-дълъг срок, за да спазим законово изискване или наш легитимен интерес;

o Съхраняваме данните, съдържащи се в записи от видеонаблюдение, за срок от 30 (тридесет) дни.

Ние не унищожаваме лични данни и документи, ако те са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции или когато има необходимост за представяне на документите пред държавен орган.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА:

Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, освен ако:

o това не е поискано от Вас;

o това е необходимо с оглед на правоотношението по договора (като напр. на посочената от Вас търговска банка, когато Ви изплащаме възнаграждения и пр.);

o съществува законово задължение за SAT Health да предостави Вашите данни на Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт или на друг орган на власт;

o е необходимо във връзка с нашата техническа и оперативна поддръжка на дейността и предоставянето на услугите (например поддръжка на платформи, център за данни и други), консултантска дейност или услуги (напр. одит), при които е възможно, по изключение, доставчици на услуги да имат достъп до Вашите данни. В тези случаи разкриването на данни се осъществява само при наличие на основателна причина и на писмено споразумение с доставчиците на услуги, за да бъде осигурено необходимото ниво на защита.


КАТО СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИМАТЕ ПРАВО:

o на информация, дали SAT Health обработва Ваши лични данни;

o на информация за и достъп до личните Ви данни, обработвани от SAT Health; 

o да знаете, какви категории лични данни събираме и целите, за които ги обработваме; 

o на информация за получателите на личните Ви данни, когато това е приложимо;

o да знаете, за какъв срок се съхраняват Вашите лични данни;

o да бъдат коригирани личните Ви данни, обработвани от SAT Health, когато са неточни, да бъдат допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;

o да поискате да бъдат изтрити личните Ви данни, при наличие на законови основания за това и ако за SAT Health не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен от Вас договор, за тяхното обработване или съхранение;

o да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за SAT Health не съществува задължение, на основание нормативен акт или сключен договор, за тяхното обработване;

o да оттеглите съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг или за други допълнителни цели, за които първоначално сте се съгласили;

o на преносимост на Вашите данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е въз основа на съгласие или договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин;

o на жалба до Комисията за защита на личните данни, когато считате, че сме нарушили правата Ви, свързани с Вашите лични данни (www.cpdp.bg);

o на информация за източника на Ваши лични данни, които Вие не сте ни предоставили (когато това е приложимо).  

За да получите информация и да упражните някое от посочените права, е необходимо първо да се идентифицирате, а нашите служители да проверят Вашата самоличност. Това изискване защитава правата Ви и Вашите лични данни.

Информацията за личните Ви данни, които са в процес на обработване, ще Ви бъде предоставена безплатно, най-късно в срок от един месец от получаване на Вашето запитване.

В случай, че сте подали искане за упражняване на права, ние ще Ви предоставим информация за действията, които сме предприели по Вашето искане, без забавяне, но най-късно в срок от един месец, от получаване на искането Ви. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, предвид сложността и броя на постъпилите искания. В този случай, ще Ви информираме за удължаването и причините за него в срок от един месец, от получаване на искането Ви.

За да упражните някое от изброените по-горе права, е необходимо да посетите наш медицински център или да заявите това по електронна поща с приложено заявление в свободен текст, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Ако желаете да получите допълнителна информация относно обработването на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на посочените по-горе контакти.


Настоящата информация може да се актуализира периодично, в зависимост от измененията в нормативната уредба и/или дейността на SAT Health. Актуалната й версия се оповестява на Интернет сайта www.sathealth.com .


Дата на последна актуализация: 06\2024