Програма Кардиология Дистанционно кардиологично наблюдение в реално време в домашни условия

Към кого е насочена програмата

Програмата е насочена към:

 • Пациенти, които имат нужда от диагностика на сърдечно-съдов риск – промени в кръвно налягане, сатурация, неустановени аномалии и др.
 • Пациенти с периодично и внезапно възникващи епизоди, протичащи с животозастрашаващи, тежки симптоми;
 • Пациентите с периодично и внезапно възникващи епизоди, протичащи с умерено тежки или леки симптоми, които водят до дискомфорт, нарушават обичайния им начин на живот и предизвикват психо-емоционално напрежение;
 • Пациенти, преживели кардиологични интервенции и инвазивни процедури.


Цел на програмата

 • Установяване причините за появата на нежеланата симптоматика и определяне на план за нейното отстраняване;
 • Детекция и предикция на тежки, ранни и късни усложнения от проведените процедури и преживени заболявания;
 • Диагностициране на сърдечни и респираторни аномалии, дисфункции и изменения.


Информация за телеметричното устройство

Устройството е единственото решение, което събира, следи и анализира всички важни витални параметри в реално време: пулс, дишане, кръвно налягане, кислородна сатурация и телесна температура. Комбинацията от преносимо устройство и софтуер дава възможност за:

 • Точно идентифициране на пациентите с риск от влошаване
 • Своевременно разпознаване и съобщение за влошаване
 • Системата използва изкуствен интелект, който анализира повече от 100 различни физиологични параметъра, за да осигури на медицинските специалисти висока резолюция за диагностика, несравнима със съществуващата апаратура в конвенционалните лекарски кабинети.

Устройството е сертифицирано медицинско изделия 2195 и ISO 13485:2016


Какво включва програмата

Специализиран медицински екип от кардиолози и общо практикуващи лекари следи в реално време жизненоважни показатели на пациента:

 • Непрекъснато 24/7 наблюдение от страна на професионален медицински екип;
 • Възможност за връзка с наблюдаващия медицински екип по всяко време – 24 ч. в денонощието;
 • В случай на необходимост от промяна на терапия или при възникване на животозастрашаващо състояние медицинският екип предприема всички действия за организиране на необходимите мероприятия. Продължителността на програмата може да бъде 1, 2, 3, 4 или 7 дни според препоръките на медицински специалист и нуждите на пациента.


В края на програмата пациентът получава:

 • Доклад-заключение за състоянието на всички изследвани физиологични параметри и промяната им във времето. Определяне на степента на общия и сърдечно-съдов риск на база отклонения от нормалните стойности. Движението на виталните параметри в наблюдавания период се отразява в графичен и табличен вид;
 • Препоръки за необходими допълнителни консултации със специалисти от различни терапевтични области;
 • Препоръки за необходими допълнителни лабораторни, микробиологични, вирусологични, образни и/или инвазивни методи на изследване;
 • Препоръки за необходими промени в начина на живот, корекции в диетичния режим;
 • Препоръки за иницииране на медикаментозна терапия (при необходимост) или корекции в съществуващата до момента такава;
 • План за последващи включвания за контрол на състоянието и при невъзможност от страна на пациента да организира изпълнението на необходимите допълнителни изследвания, консултации и планов или спешен прием в болнични заведения, САТ Хелт Кеър - ДМСГ поема функцията да организира дата и час за провеждане на необходимите изследвания, прием при специалист и планов или спешен прием в болнично заведение.

Партньор

„САТ Хелт Кеър ДМСГ“ изпълнява програмата съвместно с медицински център Чек Пойнт Кардио (Check Point Cardio) и съответната телемедицинска софтуерна система и център за наблюдение, разположен в гр. Казанлък.

Партньор
Ценова листа
Care by SAT Health