ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА SAT HEALTH 


САТ Хелт АД и нейни дъщерни дружества от групата SAT Health е специализирана организация за набиране, обработка и анализ на данни, предоставяне на услуги по програми за съдействие на пациентите (ПСП), медико-социални грижи и услуги по домовете (Home Care) и консултантски услуги и решения за организации от фармацевтичната индустрия и сектор "Здравеопазване". SAT Health отделя особено внимание на това клиентите да бъдат удовлетворени от предлаганите услуги в дългосрочен план.

Мисията ни е да бъдем надежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти като висококвалифицирано и професионално откликваме на техните потребности.

Стратегическа цел на групата SAT Health е увеличаване на клиентите и утвърждаване като висококвалифициран партньор за предоставяне на Home Care медико-социални грижи и услуги за проследяване на лекарствената безопасност като outsource услуга към ПРУ и подпомагане на пациенти с редки заболявания чрез включването им в пациентската програма за съдействие, чрез непрекъснато усъвършенстване на процесите, подобряване качеството на предлаганите услуги, осигуряване на конфиденциалност, наличност и пълнота на информацията и поддържане непрекъснатост на бизнеса и сигурността на информацията.

За постигането на поставените цели в групата SAT Health е изградена, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013. Ръководството на SAT Health се ангажира да реализира следните стратегически цели  на компанията за гарантирането на сигурността на информацията и осигуряване на качество:

 • поддържаме непрекъсната способност да предоставяме услуги, отговарящи на клиентските и приложимите законови и регулаторни изисквания, като осигуряваме необходимите за това ресурси;
 • осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на внедрената ИСУ;
 • изграждане и поддържане на отношения с клиентите и партньорите, основаващи се на доверие, коректност, лоялност и взаимна изгода;
 • поддържане на непрекъснат контакт с клиентите и усъвършенстване, разширяване и подобряване на услугите, в съответствие с техните нужди и очаквания;
 • осигуряване на необходимите ресурси и условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на всички служители в групата SAT Health;
 • поддържане на добра репутация на компаниите от групата SAT Health, които винаги доставят качествени решения и в срок. 
 • осигуряваме информационната сигурност в дейността на компаниите от групата SAT Health, като интегрираме ИСУ в бизнес процесите;
 • информираме клиентите и заинтересованите страни за изискванията на групата SAT Health по отношение на сигурността на информацията;
 • запознаваме нашите партньори  с изискванията на ИСУ и ги насърчаваме  да ни съдействат  за адекватното й поддържане и усъвършенстване; 
 • гарантираме конфиденциалността, цялостността и пълноценния достъп до всички информационни активи и ресурси на групата SAT Health и тези, които са собственост на клиента или други външни страни, чрез планиране, подбор, внедряване и поддържане на адекватни организационни и технически мерки за защитата им, въз основа на системно извършван анализ на риска;
 • следим за нововъзникнали рискове и заплахи за бизнеса и информационната сигурност и прилагаме адекватни механизми и контроли за управлението им;
 • ангажираме всички служители на групата SAT Health в процесите на поддържане и усъвършенстване на внедрената ИСУ;
 • планираме и предприемаме подходящи действия за осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, вкл. непрекъснатост на сигурността на информацията в групата SAT Health, чрез създаване, поддържане и проверка на планове за действие при възникване на извънредни ситуации.


Политиката по управление и стратегическите цели по информационна сигурност и качество са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на групата SAT Health. Те се преглеждат ежегодно за адекватност на прегледа от ръководството.


Дата: 20.04.2021 г. Изпълнителен директор: Ал. Алексиев