Политика по управление на групата SAT Health


САТ Хелт АД и нейни дъщерни дружества от групата SAT Health е специализирана организация

за набиране, обработка и анализ на данни, предоставяне на услуги по: програми за съдействие на

пациентите (ПСП), медико-социални грижи, телемедицина, услуги по домовете (Home Care), медицинско обслужване в медицински центрове, социални услуги и консултантски услуги и

решения за организации от фармацевтичната индустрия и сектор Здравеопазване. SAT Health отделя

особено внимание на това клиентите да бъдат удовлетворени от предлаганите услуги в дългосрочен

план.


Мисията ни е да бъдем надежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти

като висококвалифицирано и професионално откликваме на техните потребности.

Стратегическа цел на групата SAT Health е увеличаване на клиентите и утвърждаване като

висококвалифициран партньор за предоставяне на медицинско обслужване, телемедицина, Home Care медико-социални грижи и услуги за

проследяване на лекарствената безопасност като outsource услуга към ПРУ и подпомагане на пациенти с

редки заболявания чрез включването им в пациентската програма за съдействие, чрез непрекъснато

усъвършенстване на процесите, подобряване качеството на предлаганите услуги, осигуряване на

конфиденциалност, наличност, пълнота и поверителност на информацията и личните данни и поддържане непрекъснатост на бизнеса и

сигурността на информацията.


За постигането на поставените цели в групата SAT Health е изградена, внедрена и се поддържа

Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти EN ISO

9001:2015, ISO/IEC 27001:2022 и ISO/IEC 27701:2019. Ръководството на SAT Health се ангажира да реализира следните

стратегически цели на компанията за гарантирането на поверителността и сигурността на информацията и осигуряване на

качество:

a) поддържаме непрекъсната способност да предоставяме услуги, отговарящи на клиентските и

приложимите законови и регулаторни изисквания, като осигуряваме необходимите за това ресурси;

b) осъществяваме ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато

усъвършенстване на внедрената ИСУ;

c) изграждане и поддържане на отношения с клиентите и партньорите, основаващи се на

доверие, коректност, лоялност и взаимна изгода;

d) поддържане на непрекъснат контакт с клиентите и усъвършенстване, разширяване и

подобряване на услугите, в съответствие с техните нужди и очаквания;

e) осигуряване на необходимите ресурси и условия за непрекъснато повишаване на

квалификацията на всички служители в групата SAT Health;

f) поддържане на добра репутация на компаниите от групата SAT Health, които винаги доставят

качествени решения и в срок.

g) осигуряваме поверителност и информационна сигурност в дейността на компаниите от групата SAT Health,

като интегрираме ИСУ в бизнес процесите;

h) информираме клиентите и заинтересованите страни за изискванията на групата SAT Health по

отношение на поверителността и сигурността на информацията;

i) запознаваме нашите партньори с изискванията на ИСУ и ги насърчаваме да ни съдействат

за адекватното й поддържане и усъвършенстване;

j) гарантираме конфиденциалността, цялостността, поверителността и пълноценния достъп до всички

информационни активи и ресурси на групата SAT Health и тези, които са собственост на клиента или

други външни страни, чрез планиране, подбор, внедряване и поддържане на адекватни организационни

и технически мерки за защитата им, въз основа на системно извършван анализ на риска;

k) поддържаме система за контрол при риск-базирано мислене и ефективно управление на риска, интегрирано във всички практики и процеси; проследяване и координиране на всички дейности при спазване на нормативните, регулаторните и договорни задължения за сигурността, поверителността, обработката и защитата на личните данни, с които групата SAT Health работи;

l) следим за нововъзникнали рискове и заплахи за бизнеса, поверителността и информационната сигурност и прилагаме адекватни механизми и контроли за управлението им;

m) ангажираме всички служители на групата SAT Health в процесите на поддържане и

усъвършенстване на внедрената ИСУ;

n) планираме и предприемаме подходящи действия за осигуряване на непрекъсваемост на

бизнеса, на сигурността и поверителността на информацията в групата SAT Health, чрез създаване,

поддържане и проверка на планове за действие при възникване на извънредни ситуации.


Политиката по управление и стратегическите цели са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на групата SAT Health. Те се преглеждат

ежегодно за адекватност на прегледа от ръководството.


Дата: 02.05.2023 г. Изпълнителен директор: Ал. Алексиев