ПОЛИТИКА НА „САТ ХЕЛТ“ АД 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение

„САТ Хелт“ АД е регистрирана на 30 август 2017 в София с ПИК BG 204705650. Компанията e специализирана в събиране, обработка и анализ на фармацевтична пазарна информация; управление на програми за подпомагане на пациенти; консултантска дейност и предоставяне на специализирани решения за фармацевтичната индустрия и сектор здравеопазване. Централният ни офис е в гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията 4-6, бизнес център Матрикс тауър, ет. 2, офис 2, имейл: office@sathealth.com 

Като администратор на лични данни, ние в „САТ Хелт“ АД полагаме стриктно и в съответствие с приложимите нормативни изисквания грижи да защитим поверителността на всички категории лични данни, които получаваме, събираме, обработваме и съхраняваме.

С тази политика за поверителност (Политиката) ние Ви информираме за установените в САТ Хелт вътрешни правила за обработване на личната информация, която получаваме от Вас или събираме за Вас, както и за Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни. 

Предлагаме да се запознаете подробно с този документ. Като продължите да ползвате този уебсайт, Вие потвърждавате, че приемате правилата за управление на лични данни, залегнали в Политиката.

Информация за обработката на лични данни

Лични данни представлява всяка информация, която позволява да бъде идентифицирано конкретно физическо лице, например (но не само) имена, адреси, телефон, имейл адрес и др. Други данни, които не са пряко свързани с идентификацията Ви като конкретно физическо лице, са извън обхвата на този политика. 

В САТ Хелт обработваме лични данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, безплатното движение и отмяна на такива данни Директива 95/46/CE (Общ регламент за защита на данните), наричан по-долу „Регламент (ЕС) 2016/679“.

Когато обработваме Ваши лични данни, ние спазваме стриктно принципите в член 5: законност, справедливост, прозрачност, защита на целостта и поверителността, точност и свеждане на обработваните данни до необходимия минимум. Личните данни се събират от нас само за законни цели. Данните ще бъдат обработвани и използвани единствено за първоначално декларираните цели и/или според изискванията на приложимото законодателство.

САТ Хелт е внедрила Система за управление сигурността на информацията (СУСИ), сертифицирана по ISO/IEC 27001. Ние се стремим да гарантираме, че всички лични данни се обработват по начин, който осигурява подходяща защита срещу неоторизирано или незаконно обработване. Прилагат се и се поддържат подходящи организационни и технически мерки за сигурност, основани на оценка на риска, за да се предпазят от неразрешена или незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване или повреда на данните. Имаме внедрени процеси, които гарантират, че достъп до Вашите данни имат само служителите, които имат съответните права за това.

Нашата Система за управление сигурността на информацията (СУСИ) е обект на редовни одити от международно признат сертифициращ орган и се поддържа в съответствие с изискванията. Можете да видите нашия сертификат ISO/IEC 27001 на уебсайта на компанията.

Ние обработваме следните лични данни, получени от Вас чрез нашия уеб сайт, при попълване на документи съвместно с наши представители, както и по други канали по Ваш избори или от трети страни:


имена;

имейл адреси;

телефонни номера и друга контактна информация; 

специализирана медицинска информация и данни за планирано или провеждано лечение;

други лични данни, които Вие желаете да споделите с нас, свързани с участие в програми за подпомагане на пациенти.


Тези данни са нужни за да Ви предоставим желаните услуги и продукти. 

Предоставянето на лични данни е предмет на свободен личен избор. В случай, че не искате да ни разкривате Ваши лични данни, ние не можем да гарантираме, че ще Ви предоставим информация и достъп до всички предлагани от САТ Хелт продукти и услуги.Използване на „бисквитки“

Нашият уебсайт използва т.н. „бисквитки“- малки файлове, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра на потребителя, когато посещава даден сайт.  Ние използваме въпросните "бисквитки", за да се анализира потокът от информация; да се персонализират услугите/продуктите и да се оптимизира работата на сайта. Бисквитките не събират лични данни, които могат да идентифицират личността на потребителя. За идентификация е необходима допълнителна персонална информация. Потребителите могат да се откажат от ползването на „бисквитки“, като това може да се отрази на качеството на ползване на сайта, но няма да го преустанови.   

Както при повечето други уебсайтове, ние също автоматично събираме определена информация, която се съхранява в регистрационни файлове. Тази информация включва адреси на интернет протокол (IP адреси), тип на използвания браузър, доставчик на интернет услуги (ISP), справочни и крайни страници, операционна система, дата и час, прехвърлени обеми данни и данни за брой кликвания. Освен това използваме пикселни маркери (малки файлове с картинки), които предоставят информация за това кои секции на уебсайта са посетили клиентите и/или измерват ефективността на клиентските търсения на нашия уебсайт.

Някои бисквитки се съхраняват на Вашето устройство, докато не ги изтриете. Те ни дават възможност автоматично да разпознаем браузъра ви, следващия път, когато посетите нашия уебсайт.

Ако желаете, можете да коригирате настройките на браузъра си, така че да Ви информира за поставянето на бисквитки и да можете да го позволявате в отделни случаи.

Деактивирането или отхвърлянето на бисквитки може да ограничи качеството на използване на нашия уебсайт, но това няма да спре функционирането му.


Ползване на информацията

Ние използваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:

да Ви идентифицираме като потребител и да ви предоставим информацията, която търсите;

да Ви предоставим достъп до и/или информация за услуги и продукти, които биха представлявали интерес за Вас, както и да изпълняваме деловите си задължения към Вас;

да идентифицираме за Вас нови услуги и продукти, подобни на тези, които сте ползвали или към които сте проявили интерес;

да изпълняваме нормативните изисквания, приложими за ползваните от Вас продукти и услуги (например данъчни, осигурителни, статистически и др. задължения);

да поддържаме безопасността на нашия сайт.

В случай че събираме лични данни от вас за нашия законен интерес, ние ще следваме процес на предварителна оценка дали обработването на тези данни е подходящо. Процесът има три стъпки: а) тест за цел, за да се провери дали зад планираната обработка има съществен законен интерес; б) тест за необходимост, за да се види дали обработката е необходима за тази цел в) тест за балансиране, за да се оцени дали законният интерес е заменен или не от личните интереси, права или свободи.

Комуникация с Вас

Ние може да се свързваме с Вас чрез електронни средства (SMS и/или мейл) единствено за да Ви предоставим информация за услуги, които са предмет на проявен от Вас интерес или са свързани с по-рано подставени подобни продукт или услуга. Това ще бъде направено, само ако имаме  Вашето съгласие.

Ако промените мнението си и не желаете да ползваме личните Ви данни по указания начин, моля, изпратете мейл на compliance@sathealth.com. 

Разкриване на Ваша информация

Ние се задължаваме да не продаваме, разменяме или отдаваме Вашите лични данни за ползване от трети страни под каквато и да е форма. Набраните лични данни се използват единствено за обявените по-горе цели. Ние може да предоставим достъп до Вашата лична информация и да позволим нейната обработка, съгласно стриктно дефинираните цели, на строго определени трети страни, които в тези случаи са Обработващи личните данни от името на Администратора на Вашите лични данни – САТ Хелт АД. 

Тези трети страни могат да бъдат:

доставчици и подизпълнители за изпълнение на договор, сключен с Вас или за предоставяне на поискани от Вас услуги, например доставчици на IT, комуникационни или логистични услуги, като оказване на съдействие на пациенти пред компетентни държавни организации; 

организиране на логистика във връзка с предлагани от САТ Хелт специализирани обучения, вкл. транспорт, настаняване и други подобни;

доставчици на технически решения, като колективни имейли или текстови съобщения, позволяващи да Ви изпращаме информация, в това число продуктова или за нивото на удовлетвореността на потребителите, ако сте дали съгласие да получавате такава информация.

Следвайки принципите за гарантиране на законосъобразност, прозрачност и сигурност, САТ Хелт подписва с Обработващите лични данни, съответните договори или анекси към съществуващи договори. Ние си запазваме правото да извършваме одити на място на прилаганите от Обработващите лични данни методи за защита на личните данни, които им предоставяме за обработка. Обработващите лични данни са задължени да не възпрепятстват осъществяването на такива одити и да съдействат за провеждането им без неоправдано забавяне.

Ако не желаете да споделяме Вашата лична информация със споменатата категория  трети страни за описаните цели, моля свържете се с нас с имейл на compliance@sathealth.com, с SMS или обаждане на телефон +359 882 727 270 

Ваша лична информация може да бъде споделена с компетентните правни органи, ако сме длъжни да изпълним законно задължение, да защитим нашите права или собственост или да гарантираме безопасността на нашите потребители или други лица.

Съхранение на личните Ви данни

Цялата лична информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме, се съхранява на защитени с подходящи технически средства сървъри в специализиран „център за данни“ на територията на нашата страна. Личните Ви данни ще бъдат достъпвани и обработвани само от обучени наши служители, които работят в условията на внедрената в САТ Хелт и сертифицирана от независим орган Система за управление сигурността на информацията (СУСИ), отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 27001:2013. Управляващата специализирания „център за данни“ организация също притежава СУСИ, сертифицирана по този стандарт.

Ние ще предприемем всички стъпки, които са разумно необходими, за да се осигури, че предоставените от Вас лични данни се съхраняват и обработват безопасно, съгласно заложените в настоящата Политика за защита на личните данни условия и в съответствие с приложимата нормативна база.

Ако възникне необходимост данните, които ние събираме за Вас, да се прехвърлят на трета страна, за да се постигнат обявените и съгласувани с Вас цели на обработката, това може да стане само с предварително получено изрично съгласие от Вас.

С предоставянето на Вашите лични данни, Вие се съгласявате с описаните в настоящата Политика условия за тяхното съхранение, обработка или прехвърляне на трети страни.

Дължима грижа

Нуждаете се от парола за достъп до вашия потребителски акаунт, създаден за използване на услугите и продуктите, предоставени чрез нашия сайт. Опазването на тази парола в тайна е Ваше задължение. Вие се ангажирате да не я споделяте с други лица. Ако това се случи, Ваша е отговорността за евентуални действия, предприети чрез Вашия акаунт. Настоятелно молим, ако Вашата парола е компрометирана по каквато и да е причина, незабавно да ни информирате и да я промените. Ако Вашата парола се използва от други лица, вие носите отговорност за всяко действие, предприето чрез Вашия акаунт.

За съжаление, както на всички нас е известно, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, но ние не можем да гарантираме сигурността им на етапа на прехвърлянето им през интернет към нашия сайт. Веднъж получена на сайта ни,  Вашата лична информация ще бъде защитена чрез стриктни политики, процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп, модификация или неправомерно заличаване.

В случай, че желаете да  използвате нашите продукти и услуги за продължителен период от време и при заявено Вашето изрично съгласие, ние се ангажираме да съхраним в защитена среда Вашите лични данни (имена, данни за контакт и друга, предоставена от Вас  лична информация), докато не оттеглите съгласието си. Ако обаче прекъснете ползването на предлаганите от нас продукти и услуги за повече от 48 месеца, ние ще заличим трайно Вашите лични данни. В случай, че след този период Вие решите отново да ползвате нашите продукти и услуги, ще трябва да направите нова регистрация с актуалните си лични данни.

 

Защита на Вашите права

Вие имате право на достъп до информацията, отнасяща се до Вас. Можете да поискате от нас информация какви Ваши лични данни се обработват. Ние ще извършим задълбочена проверка и ще Ви информираме писмено по предпочитания от Вас канал за връзка.

Вие може също да поискате коригиране на обработваните Ваши лични данни, с цел поддържането им в актуално състояние. При актуализация на личните Ви данни следва да ни изпратите проверена информация. Ние се задължаваме да я нанесем в съответните регистри без изменения. Ще бъде Ваша отговорността, ако обработваните след промяната  данни се окажат неточни.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас да преустановим временно или окончателно обработката на Вашите лични данни за една или повече цели от кръга на целите, които са обявени в настоящата Политика, или да поискате обработваните в САТ Хелт Ваши лични данни да бъдат заличени.

Вашите искания да упражните изброените по-горе Ваши права следва да бъдат ни бъдат съобщени с мейл на compliance@sathealth.com, с SMS или да се обадите на телефон +359 882 727 270.

При постъпване на искане за заличаване на обработваните Ваши лични данни, ние се задължаваме, в рамките на нормативно определените срокове, да направим щателна проверка и да заличим всички налични Ваши лични данни, освен тези, ако има такива, които сме задължени да запазим по силата на нормативно изискване. В отделни случаи може да се наложи да задържим временно такава част от личните Ви данни, каквато е необходима, за да защитим интереса си при решаване на спорове и отстраняване на възникнали проблеми, както и за да предприемем други действия, разрешени по закон. Ако възникне такава ситуация, както и при всички други случаи, свързани с управление на обработваните при нас Ваши лични данни, Вие ще бъдете своевременно писмено уведомявани по предпочитания от Вас канал за връзка.

Възражения и жалби

Ние приемаме с готовност евентуални въпроси, коментари, възражения, жалби и искания за разяснения по управлението на личните данни на субектите на данни в  „САТ Хелт“ АД. Същото се отнася и до настоящата Политика за защита на личните данни. Вие можете да се свържете с нас по тези въпроси с имейл на compliance@sathealth.com, office@sathealth.com, както и с SMS или като се обадите на тел. +359 882 727 270. 

Оторизиран орган за контрол на прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Контакт с нея може да бъде установен на адрес: бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, по факс  на 029153525 и по електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg) с електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.

Настоящата Политика подлежи на актуализация при настъпили изменения в приложимата нормативна база или при промени в управляваните в САТ Хелт процеси. Актуализираните версии на Политиката ще бъдат своевременно обявявани на сайта на компанията.

Забележка:

За целите на настоящата политика термините „лични данни“ и „лична информация“ се използват като синоними, за да се избегне възникващата тавтология в редица текстове.

Термини

Под термините „лични данни“ и „обработване“ следва да се разбират тези, посочени в член 4 на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (на Европа) от 27 април 2016 година, а именно:  

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване“.


Дата на последна актуализация: 25.11.2020

Допълнителни термини:

(3) „ограничение на обработването“ означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

(4) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на лични аспекти, свързани с физическо лице, по-конкретно за анализ или прогнозиране на представянето на това лице по отношение на работа, икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения. 

(5) „псевдонимизация“ означава обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат свързани с конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че такава допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни не се свързват с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

(6) „Система за картотекиране“ означава всеки структуриран набор от лични данни, които са достъпни съгласно специфични критерии, независимо дали са централизирани, децентрализирани или разпръснати на функционална или географска основа.

(7) „Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от законодателството на Съюза или на държава-членка, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза или на държава-членка; 

(8) „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора; 

(9) „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването. 

(10) „Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данни, администратора, обработващия лични данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват тези данни;

(11) „съгласие“ на субекта на данни означава всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данните, чрез което той или тя чрез изявление или с ясен утвърдителен акт показва съгласие за обработката на лични данни, свързани с него или нея. 

(12) „Нарушение на личните данни“ означава нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработвани по друг начин. 

(13) „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследените или придобити генетични характеристики на физическо лице, които дават уникална информация за физиологията или здравето на това физическо лице и които са резултат, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросния човек.

(14) „Биометрични данни“ означава лични данни, получени в резултат на специфична техническа обработка, свързана с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на физическо лице, които позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като изображения на лицето или данни от дактилоскопия; 

(15) „Данни относно здравето“ означава лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които разкриват информация за неговия или нейния здравен статус.